HOME | ABOUT US | ARTISTS | EVENTS | MEDIA | FRIENDS | CONTACT US | ISRAC

Gallery Artists 畫廊畫家/篆刻書法家
 (In order of date of joining the Gallery 排名次序根據加盟本畫廊日期)

Mr. John CHEN
張恆先生
CHANG Shin-Cheng
章金生先生
Ms. LI Yu-Hua
李玉華女士
Mr. Tinyan CHAN
陳田恩先生
Ms. Sheila CHAO
趙行方女士
Ms. Donna LUI
沈玉儀女士
Mr. Kinson Seto
司徒勤參先生
Mr. LEUNG Tak-Cheung
梁德祥先生
Mr. James LIU
劉長富先生
Mr. Poliang CHEN
陳柏梁先生
Ms. Hai-Ping WANG
王海蘋女士
Mr.S.Z. CHU
朱紹正先生
Ms. Ella HA Ms. Ting ZHOU
周亭女士
Mr. Xing Zhan YANG
楊興占先生
Mr. Arthur S. R. CHENG
程樹人先生
Mr. Wayne HUANG
黄志榮先生
Mr. Herman Zheng
鄭海明先生
Mr. KAN Chin-Cheng
甘錦城先生
Mr.CHUI Paul
徐榕生先生
Mr. GUO Hang-Jian
郭杭建先生
 
Mr. TAI Thomas
戴日光先生
Mr. LAW Wai-Hin
羅偉顯先生


 
     
Associate Artists 友誼畫家/篆刻書法家/雕塑家
(According to alphabetical order 以英文姓名次序排列)

Professor JI Chen

汲成教授

Mr. William CHEN
陳維廉先生
Ms. Ivy CHAUNG
張靄維女士
Mr. Jackson Chien
簡志雄先生
Ms. CHO Yung
曹蓉女士
Mr. Shen Vi DENG
鄧申義先生
Ms.GAO Zhi
高志女士
Professor GUO Shao-Gang
郭紹綱教授
Mr. Thomas GUO
郭晨先生
Ms. Grace GUO
郭悅女士
Ms. Michelle GUO
郭梅女士
Mr. Charles C. Min HU
胡昌民先生
Andrew McDermott Ms. Mila KOSTIC Mr. Anthony CHAN
陳偉立

Mr. Peter LEE
李凱雄先生

Mr. Kinson LU
盧勁純先生
Mr. Water POON
水禾田先生
Mr. Nathan Szeto
司徒乃鏘先生
Mr. Alfonso TEJADA Ms. Joyce TSAI
蔡杏枝女士
Mr. Dexing WANG
王德星先生
Mr. YAO Jiliang
姚繼良先生
Mr. Harry YU
俞子由先生
Mr. ZHOU Shao-Feng
周少峰先生
Ms. Yen-Tsiang WANG
胡燕祥女士

Professor LIANG Zhou Tang
梁照堂教授

Mr.Lau Wai-Yin
劉渭賢先生

Ms. Wanli ZHANG
張萬里女士

Mr. Herman ZHANG
鄭海明先生

Mr. LONG Yu
龍宇先生

Mr. PAN Fan
潘藩先生

Ms. June YUN
雲媛女士

Mr. CHU Wilson
朱活泉先生

Professor WU Ji-De
鄔繼德教授

Mr. LOU Andy
娄述泽先生

Mr. LO Shyh-Charng
羅世長先生

Mr. MENG Peter
孟小平先生

Ms. CHUANG Lina
張麗娜女士

Mr. SHI Bei-Ming
石北溟先生

Ms. CLARK Jane

Mr. HUANG Zhong-Ru
黃中如先生


 

     

Associated Artists from Canada Chinese Arts Bridge Arts Competition Winners (友誼畫家加中藝術橋書畫大賽優勝者)

Mr. CHEN Po-Liang

陳柏梁先生

Mr. KAN Chin-Cheng

甘錦城先生

Mr. LAW Wai-Hin

羅偉顯先生

Mr. GUO Hang-Jian

郭杭建先生

Mr. GEE Brain

Mr. ZHU Shao-Zheng

朱紹正先生

Mr. Fong Tat-Bun

方達彬先生

Ms. ZHANG Donna

張冬鴻女士

Mr. SHI Bei-Ming

石北溟先生

Ms. LAU Jeannie 

劉志文女士

Mr. LONG Yu

龍宇

Ms. CLARK Jane

Mr. WONG Richard

黃振鵬先生

Mr. CHAN George

陳自暉先生

Mr. WENG Teng-Ko

翁登科先生

Mr. HUANG Zhong Ru

黃中如先生

Mr. ZHENG Herman

鄭海明先生

Mr. CHOW Chung-Yin

鄒中賢先生

Mr. LIN Ken

林墾先生

Mr. LAU Ming-Kim

劉銘儉先生

Ms. CHAN Po-Man

陳寳文女士

Ms. CHEUNG Ping

張平女士

Ms. CHUANG Lina

張麗娜女士

Mr. PAN Fan

潘藩先生

Mr. CHEN Danny

陳瀚林先生

Ms. LUI Donna

沈玉儀女士

Mr. LIN Guo-Xin

林國欣先生

Mr. WONG Chik-Kong

黃植江先生

Mr. FUNG Samson

馮秉強先生

Mr. QU Yong-Zhong

曲永仲先生

Mr. XIE Ge

謝革先生

Ms. CHEN Sandy

陳佩瑛女士

Mr. LI De-Sheng

李德生先生

Mr. CHOW Kai-Hong

鄒啓康先生

Ms. YUN June

雲媛女士

Mr. Thomas GUO

郭晨先生

Mr. HUANG Zhi-Rong

黃志榮先生

Ms. GUO Xi-Meng

郭西萌女士

Mr. LEE Bernie

李伯明先生

Mr. YANG Xing-Zhang

楊興占先生

Ms. SZETO Elizabeth

司徒慧珠女士

Ms. WANG Phoebe

王燕莎女士

Mr. TAI Thomas

戴日光先生

Mr. PAN Charlie

潘英濤先生

Mr. CHUI Paul

徐榕生先生

Mr. ZHOU Shao-Feng

周少峰先生

Mr. DAI  Mu-Ping

戴慕平先生

 
     
Overseas Affiliated Artists 海外友誼畫家
(According to alphabetical order 以英文姓名次序排列)
Professor Gui-Xiang CHEN
陳桂香教授
Professor Shilin FU
傅世林教授
Professor HE Dong
何東教授
Ms. Sanda KUCK Mr. NI Ji-Zhou
倪繼周先生
Professor YU Ji-Gao
喻繼高教授
Professor YUE Zhen-Wen
樂震文院長
Professor ZHANG Chi
張弛教授
Mr. ZHOU Yi-Bo
周一波先生

Ms. XIONG Hui-Ming

熊惠明女士

Professor WU Guo-Yan

吳國言教授

Mr. YUAN Xin-Ting

袁新霆先生

Ms. YU Hui

喻慧女士